Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej


Nazwa
  Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
   
Kontakt 43-178 Ornontowice ul. Zwycięstwa 26
tel/fax. (+48 32) 336-12-33
forma
prawna/organizacyjna:
jednostka budżetowa
BIP: www.zgkiw.ornontowice.pl
e-mail: zgkiw@xl.wp.pl
Godziny pracy pon., wt., czw.: 7.00-15:00; śr.: 7:00-17:00; pt.: 7:00-13:00
   

Kierownictwo:

 1. Dyrektor - Arkadiusz Pamuła (wcześniej: Kierownik)
  od dnia: 1 lipca 2004 r.
 
 


Informacje

Przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej jest realizacja zadań własnych Gminy Ornontowice w zakresie gospodarki komunalnej i wodno-ściekowej, a obejmujące w szczególności:

 1. Gospodarkę wodno-ściekową:
  • prowadzenie gospodarki ściekowej na oczyszczalni ścieków Ornontowice-Południe wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • transport i usługi asenizacyjne na terenie gminy,
  • przygotowanie danych wyjściowych (warunków) do projektowania sieci wodno-kanalizacyjnych,
  • prowadzenie i wykonywanie nadzoru branżowego nad realizacją inwestycji oraz przeprowadzanymi remontami,
  • wymiana i konserwacja urządzeń pomiarowych,
  • kontrola stanu technicznego urządzeń oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
  • okresowe badanie jakości wody jak i wód odprowadzanych z oczyszczalni ścieków,
  • prowadzenie comiesięcznego inkasa za świadczone usługi,
  • prowadzenie spraw dot. umów o dostawę wody i odprowadzania ścieków,
  • całodobowa kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej, oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej a w przypadku awarii organizacja jej szybkiego usunięcia i nadzór w tym zakresie.
 2. Utrzymania czystości i porządku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych:
  • prowadzenie gospodarki odpadami,
  • transport odpadów na terenie gminy,
  • nadzór nad świadczonymi usługami oczyszczania gminy,
  • zarządzanie działalnością składnicy odpadów segregowanych,
  • stwarzanie warunków dla utrzymania czystości (montaż i dbałość o kosze na śmieci zlokalizowane w ciągach dróg),
  • prowadzenie prac porządkowych na terenach komunalnych (park, boiska, miejsca rekreacji),
  • utrzymywanie w czystości przystanków autobusowych i wiat przystankowych,
  • techniczna i sprzętowa obsługa akcji promujących ochronę środowiska (sprzątanie świata itd.).
 3. Utrzymanie zieleni gminnej:
  • wykonanie i pielęgnacja skwerów, kwietników oraz obiektów zieleni gminnej.
 4. Utrzymanie oraz konserwacja cieków wodnych na terenach komunalnych,
  • udrażnianie cieków wodnych:
  • konserwacja i naprawa przepustów na ciekach wodnych i rowach,
  • współpraca z właścicielami cieków oraz podmiotami odprowadzającymi wody do tychże odbiorników.
 5. Utrzymywanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych we właściwym stanie technicznym i higienicznym:
  • sprzątanie pomieszczeń administracyjnych,
  • sprawowanie nadzoru oraz prowadzenie kontroli konserwatorskiej nad obiektami i urządzeniami administracji samorządowej - windy, kotłownie, urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne.
 6. Inne zagadnienia w tym dot. ograniczenia bezrobocia przez Gminę:
  • roboty publiczne i prace interwencyjne.

Do zadań Zakładu jako zarządu dróg gminnych należy w szczególności:
 • wykonanie i kontrola nad prawidłowym oznakowaniem pionowym i poziomym dróg,
 • przygotowanie i prowadzenie inwestycji związanych z remontem dróg,
 • przygotowanie i prowadzenie prac projektowych związanych z infrastrukturą drogową,
 • prowadzenie postępowania dla potrzeb uzgodnień projektów obejmujących swym zasięgiem pas drogowy,
 • przygotowanie dokumentów dla naliczania opłat za umieszczenie urządzeń oraz za zajęcie pasa drogowego,
 • przygotowanie i prowadzenie nadzoru nad zimowym utrzymaniem dróg oraz parkingów,
 • utrzymanie urządzeń infrastruktury drogowej tj. rowów przydrożnych, barier energochłonnych, zieleni przydrożnej, krat ściekowych, kanalizacji deszczowej obsługującej drogi gminne,
 • kontrola stanu technicznego oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia specjalnego (świątecznego),
 • utrzymanie, konserwacja drzew i zieleni przydrożnej,
 • dbanie o czystość i estetykę w pasie dróg gminnych,
 • prowadzenie dokumentacyjnych prac dla celów ewidencji gruntów,
 • wykonywanie uprawnień trwałego zarządcy gruntami w pasie drogowym.
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  29‑04‑2009 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator Administrator
email: ug@ornontowice.pl tel.:(32) 235 53 20
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2018 11:07:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive