WŁADZE GMINY


Zadania i uprawnienia Wójta oraz Rady Gminy.

Wójt Gminy
Do zadań Wójta Gminy, jako organu wykonawczego w szczególności należy:
 • wykonywanie uchwał rady gminy i zadań gminy określonych prawem;
 • sprawowanie władzy administracji ogólnej na podstawie ustaw;
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
 • reprezentowanie gminy na zewnątrz;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie administracji publicznej;
 • wydawanie decyzji podatkowych;
 • wydawanie w przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisów porządkowych;
 • składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem oraz prowadzenia bieżącej działalności gminy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw;
 • kierowanie urzędem gminy;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w urzędzie gminy pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.

Aparatem pomocniczym Wójta są:
 • Urząd Gminy - do którego zadań należy m.in. wykonywanie zadań gminy określonych przepisami prawa, wykonywanie uchwał Rady Gminy, wykonywanie Zarządzeń Wójta oraz pełnienie kompleksowej obsługi administracyjnej mieszkańców gminy;
 • Jednostki organizacyjne - wykonujące zadania przypisane im na podstawie odrębnych ustaw oraz uchwał Rady Gminy. Obejmują one w szczególności usługi administracyjne, komunalne i społeczne.

Rada Gminy
Zadania i uprawnienia rady gminy określa w art. 18 i 18a ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminym.
Zgodnie z tym artykułem wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, należą do właściwości rady gminy.
W punkcie 2 art. 18 ustawa określa, jakie sprawy należą wyłącznie do właściwości rady gminy. Są to:
 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia Wójta Gminy, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójt gminy ,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt gminy może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta gminy,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta gminy w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę miejską,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta gminy,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada Gminy organem kontrolnym
Art. 18a. ustawy stanowi, że rada gminy jest także organem kontrolnym.
 • Rada Gminy kontroluje działalność wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, a także - gdy istnieją - jednostek pomocniczych gminy (dzielnice, osiedla). W tym celu rada powołuje komisję rewizyjną.
 • W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
 • Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę miejską na podstawie art. 21 ust. 1. ustawy.
Informacja wytworzona przez:
Ewa Naczyńska , w dniu:  12‑05‑2011 12:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Naczyńska , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2011 13:00:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive