Deklaracja dostępności


Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej został zaprojektowany i jest redagowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z niniejszą ustawą.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniona została dostępność cyfrowa przez spełnienie poniższych wymagań:

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zwanej u Nas w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość (kontakt opcjonalnie dostępny na BIP „Dla słabosłyszących” na górnym pasku menu BIP).

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Żądanie zawiera:

  1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

  2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.

  3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

  4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zachęcamy do skorzystania z wniosku elektronicznego, możliwego do wypełnienia i wysłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dostępnego na Naszych stronach internetowych.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-04-05.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2019-10-08.

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP.

Informacje na temat skrótów klawiszowych

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego:

Urząd Gminy Ornontowice

ul. Zwycięstwa 26a

43-178 Ornontowice

numer telefonu – 32 33 06 200

Osoba odpowiedzialna za zapewnienie dostępności cyfrowej – Maciej Socha tel. 32 33 06 218

email – ug@ornontowice.pl

Dostępność architektoniczna Urzędu Gminy Ornontowice:

W pobliżu budynku Urzędu znajdują się trzy oznaczone miejsca miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Dwa naprzeciw wejścia do budynku Urzędu, po drugiej stronie ulicy Zwycięstwa. Dostęp do budynku wymaga przejścia na drugą stronę ulicy Zwycięstwa przez oznaczone przejście dla pieszych. Jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane jest z tyłu budynku Urzędu, dojazd przez ulicę Bankową.
Wejście do budynku dla klientów Urzędu znajduje się od strony ul. Zwycięstwa. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Za drzwiami wejściowymi do Budynku Urzędu, po prawej stronie znajduje się oznaczony przycisk przywołujący obsługę portierską. Jest on przeznaczony dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania się lub osób z wózkami dziecięcymi. Po uruchomieniu przycisku przywołania, portier otwiera dodatkowe wejście umożliwiające skorzystanie z pochylni zapewniającej swobodny wjazd do wewnątrz, bezpośrednio pod wejście do windy na poziomie -1 Winda umożliwia transport na każdy poziom budynku.
Toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana jest na poziomie 0, po prawej stronie wejścia do windy.
Rozmieszczenie komórek organizacyjnych w budynku Urzędu:
POZIOM 0
– Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, pomieszczenia numer 112, 113, 114;
– Wydział Organizacyjny, pomieszczenia numer 111 (Biuro Podawcze), 110, 108;
POZIOM 1
– Wójt;
– Zastępca Wójta;
– Sekretariat, pomieszczenie numer 210;
– Sekretarz Gminy, pomieszczenie numer 209;
– Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pomieszczenie numer 208;
– Wydział Organizacyjny, pomieszczenie numer 208, 207.
POZIOM 2
– Skarbnik Gminy, pomieszczenie numer 312;
– Wydział Finansowy i Budżetu, pomieszczenia numer 311, 322 (sprawy podatkowe);
– Urząd Stanu Cywilnego, pomieszczenie numer 309;
– Wydział Organizacyjny, pomieszczenie numer 309 (ewidencja ludności), 319 (biuro Rady Gminy);
– Wydział Inwestycji, pomieszczenia numer 320, 321;
– Referat Zamówień Publicznych, pomieszczenie numer 313;
POZIOM 3
– Referat Komunalny, pomieszczenia numer 413, 414;
– Referat Promocji i Informacji, pomieszczenie numer 412.
W budynku Urzędu Gminy Ornontowice nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Wejście do budynku możliwe jest również w towarzystwie psa asystującego lub psa przewodnika.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.brpo.gov.pl/

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑11‑2021 14:54:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie