wybory ławników na kadencję 2016-2019


Wybory ławników - informacje ogólne

03‑06‑2015 14:27:37

Informuje się mieszkańców Gminy Ornontowice, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2011 roku. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015 r., poz. 133), Rada Gminy Ornontowice najpóźniej w październiku br. winna dokonać wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019 w liczbie:

Do Sądu Okręgowego w Katowicach w liczbie 2 ławników, w tym:

a) 1 ławnik do orzekania w sprawach karnych,

b) 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, dostępnej na stronie internetowej www.bip.ornontowice.pl, www.ornontowice.pl, www.ms.gov.pl oraz w Biurze Rady Gminy Ornontowice (pok. 319). Kartę zgłoszenia należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Ornontowice (pok. 210) w godzinach pracy Urzędu.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończył 30 lat,

 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 • nie przekroczył 70 lat,

 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni,

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,

 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (dotyczy lekarza rodzinnego) w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

KTO PONOSI KOSZTY ZA WYMAGANE DOKUMENTY?

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

INFORMACJE DODATKOWE

Rada Gminy zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu, czyli po
30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Gminy stwierdza w drodze uchwały.

GDZIE I KIEDY ZŁOŻYĆ WYMAGANE DOKUMENTY?

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy);

 • złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy (pok. 210) w godzinach pracy Urzędu

w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzory oświadczeń

03‑06‑2015 14:30:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzór listy co najmniej 50-ciu obywateli popierających danego kandydata

03‑06‑2015 14:29:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzór karty zgłoszenia

03‑06‑2015 14:28:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  03‑06‑2015 14:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  03‑06‑2015 14:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑06‑2015 14:20:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie