PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


(Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

I. Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania:
1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ornontowice – www.bip.ornontowice.pl;

 • udostępniona w serwisie internetowym Gminy Ornontowice – www.ornontowice.pl;

 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

2. Wnioskodawca wykorzystujący informacje jest obowiązany:

 • poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej, chyba, że ustawa stanowi inaczej;

 • udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie;

 • poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.

3. Urząd Gminy Ornontowice nie ponosi odpowiedzialności:

 • cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;

 • za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługującej Urzędowi Gminy Ornontowice.

II. Wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy Ornontowice:

 • udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie;

 • jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania.

III. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ornontowice,

 • została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

  Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego na adres - Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, woj. śląskie bądź w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą www.sekap.pl lub www.epuap.gov.pl

  Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

  Urząd Gminy, po rozpatrzeniu wniosku:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadomić Urząd Gminy o przyjęciu oferty lub złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.

 • Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.


W stosunku do:

 • decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,

 • decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub,

 • wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
460KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
162KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Joanna Jeleń , w dniu:  02‑03‑2012 12:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Naczyńska , w dniu:  02‑03‑2012 12:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑10‑2020 10:42:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie