Rządowy program pomocy uczniom w latach 2023-2025 – realizowany w roku 2023


Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 - realizowany w roku 2023.

 

I. Kto może skorzystać z dofinansowania

1. W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

  • uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

- uczęszczającym w tym roku szkolnym do: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas VI – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych oraz poszczególnych klas ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia (zgodnie z rozporządzeniem);

  • uczniom:

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

- uczęszczającym w tym roku szkolnym 2023/2024 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

2. W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana:

  • uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

- uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych oraz poszczególnych klas ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia (zgodnie z rozporządzeniem).

 

II. Kto jest uprawniony do złożenia wniosku

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych następuje na wniosek. Wniosek może złożyć: rodzic ucznia, prawny opiekun, albo pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 

III. Termin składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Termin składania wniosków został określony Zarządzeniem Wójta Gminy Ornontowice Nr 0050.0765.2023 z dnia 25 lipca 2023 r. i upływa z dniem 15 września 2023 r.


IV. Miejsce składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych składa się do dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, do którego uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024. Druki wniosków należy pobrać w szkole.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust.10 ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 

V. Wysokość dofinansowania w ramach programu

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2023/2024

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających   w roku szkolnym 2023/2024 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do: liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych, do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas III-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia;

do kwoty 445 zł

 

VI. Zasady zwrotu kosztów

  • w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zwraca opiekunowi ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

  • w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

  • w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

     

Więcej informacji na temat w/w programu można uzyskać:

- z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1046),

- ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach (www.kuratorium.katowice.pl, w zakładce: Kuratorium/Zadania publiczne/Wsparcie osób niepełnosprawnych),

- w sekretariacie i na stronie internetowej szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Gminy Ornontowice oraz w na stronie internetowej Gminy Ornontowice (www.ornontowice.pl, w zakładce: Dla mieszkańców/Edukacja/ wsparcie uczniów niepełnosprawnych oraz www.bip.ornontowice.pl, w zakładce: tablica ogłoszeń/wsparcie uczniów niepełnosprawnych) i w Urzędzie Gminy Ornontowice (I piętro, pok. 207, tel. 32 3306216).

Informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1046).

Informacja wytworzona przez:
Jolanta Malczyk , w dniu:  27‑07‑2023 13:03:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  27‑07‑2023 13:03:16
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2023 13:11:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie