Wójt Gminy


Wójt Gminy Ornontowice - Marcin Kotyczka

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

W drodze przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. wyborów samorządowych, na stanowisko Wójta Gminy Ornontowice wybrany został Pan MARCIN KOTYCZKA.

W dniu 21 listopada 2018 r., podczas pierwszej sesji Rady Gminy Ornontowice, Wójt złożył uroczyste ślubowanie, obejmując tym samym obowiązki wójta.

 

Przyjmowanie skarg i wniosków przez Wójta Gminy

W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje w każdą środę w godzinach od 14.00 do 16.00 w sali 301 (II piętro). Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Stron (tel. 32 33-06-200; parter, pok. nr 111) w celu zarezerwowania daty i godziny spotkania.

Codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy, skargi i wnioski przyjmowane są przez Naczelników Wydziałów oraz Kierowników/Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych i przekazywane w formie nakazanej przepisami prawa Wójtowi Gminy.

 

Zadania i uprawnienia Wójta Gminy wg Ustawy o samorządzie gminnym

Zadania i uprawnienia wójta gminy określa Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami).

Art. 26.

1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.

2. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

2a. Wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim.


Art. 26a uprawnia wójta gminy do powołania swoich zastępców: "Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę".

Artykuły 30-33 określają zadania wójta gminy:
1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta (prezydenta miasta) należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 31 stanowi, że wójt gminy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 31a i 31b mówi o zadaniach prezydenta dotyczących bezpieczeństwa i sytuacji zagrożenia:
Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia wójt gminy może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt gminy działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 33 z kolei mówi, że:
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy.
5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  16‑05‑2011 12:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Naczyńska
email: ewa.naczynska@ornontowice.pl tel.:32 3306218 fax: 32 3306214
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2018 12:40:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive