Ponowne wykorzystanie informacji publicznej w Gminie Ornontowice


I. Dla informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej:

1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Urzędu Gminy Ornontowice jest zobowiązany w tym zakresie do:

  • poinformowania o źródle pochodzenia informacji publicznej,
  • poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Urząd Gminy Ornontowice,
  • poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od Urzędu Gminy Ornontowice,
  • udostępnienia informacji publicznej pozyskanej od Urzędu Gminy Ornontowice w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystaniu informacji publicznej.

3. Urząd Gminy Ornontowice nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

II. Dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:

1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy:

  • informacja publiczna nie została udostępniona w BIP, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,
  • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

2. W przypadku gdy przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd Gminy Ornontowice może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania. Przy nakładaniu opłaty uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na koszty lub czas przygotowania i przekazania informacji.

3. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej można złożyć w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

III. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji w celu ponownego wykorzystywania

Osobie, która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji przysługują następujące uprawnienia:

1. w przypadku otrzymania decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania - do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia (Samorządowego Kolegium Odwoławczego), a od decyzji organu wyższego stopnia - skargi do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji,

2. w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania - do złożenia sprzeciwu od oferty do Wójta Gminy Ornontowice w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu, Wójt Gminy Ornontowice wyda decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokość opłaty. Od w/w decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia (Samorządowego Kolegium Odwoławczego), a od decyzji organu wyższego stopnia - skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Szołtysek , w dniu:  04‑04‑2013 13:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Szołtysek , w dniu:  04‑04‑2013 13:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2013 13:31:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie