Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024


POSTANOWIENIE NR 495/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Ornontowice

23‑05‑2024 12:03:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

POSTANOWIENIE NR 474/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

20‑05‑2024 07:23:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

POSTANOWIENIE NR 473/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ornontowice

20‑05‑2024 07:22:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 0050.0896.2024 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzien 9 czerwca 2024 r.

13‑05‑2024 08:08:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ornontowice z dnia 24 kwietnia 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r.

10‑05‑2024 10:34:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 8 maja 2024 r. o możliwości dokonania zgłoszenia kandydata do losowania oraz terminie tego zgłoszenia.

08‑05‑2024 14:22:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

KOMUNIKAT REJONOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 29 W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie składu, siedziby, terytorialnego zasięgu działania i dyżurów pełnionych przez Komisję w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.

24‑04‑2024 09:02:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

17‑04‑2024 08:34:47

W zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w wyborach do Parlamentu Europejskiego, głosować korespondencyjnie mogą:

 • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 • wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Wyborca, który zechce dokonać zgłoszenia osobiście, może przekazać wniosek w formie korespondencji pocztowej na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej, ul. ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: bielsko-biala@kbw.gov.pl

Uwaga! Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Uwaga! Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy ujęci w stałym obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały lub adresem stałego zamieszkania na terenie Ornontowic, zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. Głosowanie korespondencyjne jest również wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 maja 2024 r., a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, do 5 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 4 czerwca 2024 r.

Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie wskazanym powyżej, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 7 czerwca 2024 r.

Uwaga! Należy pamiętać, że o dotrzymaniu terminu decyduje otrzymanie wniosku przez właściwy organ, a nie data stempla pocztowego.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Uwaga! Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie komisarzowi wyborczemu lub urzędowi gminy.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz może zamieścić lub podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Zgłoszenie może być dokonane:

 1. ustnie,

 2. na piśmie utrwalonym w postaci:

 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,

 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego3,

 1. telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych - nr telefonów: (32) 33 06 223 w godzinach pracy urzędu.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania (zgodnie z adresem ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania).

Pakiet wyborczy wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzyma nie później niż 6 dnia przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy zostanie doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2 dni przed dniem wyborów. Pakiet zostanie doręczony do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym przebywa wyborca, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.

Przekazanie koperty zwrotnej przez wyborcę

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego i wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, którzy otrzymali pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez nich dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje tylko za osobistym pokwitowaniem i okazaniem dokumentu tożsamości przez wyborcę najpóźniej w:

 • dniu wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę,

 • przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania,

 • trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej – tylko osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości przez wyborcę!

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych przekazuje, najpóźniej w dniu wyborów, przedstawicielowi Poczty Polskiej zamkniętą kopertę zwrotną pod adresem, pod który doręczono mu pakiet wyborczy, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

17‑04‑2024 08:33:07

W zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborach do Parlamentu Europejskiego, głosować przez pełnomocnika mogą:

 • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby.

Pełnomocnictwo można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

 • mąż zaufania,

 • obserwator społeczny,

 • osoba kandydująca w wyborach.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów.

Celem sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca ujęty w obwodzie głosowania gminy Ornontowice winien złożyć pisemny wniosek do dnia 31 maja 2024 r.

Uwaga! Należy pamiętać, że o dotrzymaniu terminu decyduje otrzymanie wniosku przez właściwy organ, a nie data stempla pocztowego.

 

Do wniosku załącza się:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa.

Wnioski należy składać:

W Urzędzie Gminy Ornontowice przy ul. Zwycięstwa 26A, pokój nr 309, II piętro budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa może być złożony:

 1. ustnie,

 2. na piśmie utrwalonym w postaci:

 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,

 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika

 

Akt pełnomocnictwa sporządzany jest przez upoważnionego przez Wójta Gminy Ornontowice urzędnika do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na terenie gminy Ornontowice – poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania – jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

 

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Ornontowice, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w obwodzie w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków wskazanych powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wyborca zostanie wezwany do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie 3 dni, odmawia się sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się: w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, w areszcie śledczym.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego oraz wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA W MIEJSCU POBYTU W DNIU WYBORÓW

17‑04‑2024 08:32:19

W zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba jest ujęta z urzędu lub na wniosek.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek w tej sprawie do dowolnie wybranego urzędu gminy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem.

 

Uwaga! Wniosek podpisuje wyborca, na którego ma zostać wydane zaświadczenie.

 

Uwaga! Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest skreślany ze spisu wyborców, w którym został on ujęty.

 

Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia a tym samym wzięcie udziału w głosowaniu również w obwodzie właściwym dla miejsca stałego pobytu.

 

Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania następuje przez wyborcę lub upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Administrator Administrator , w dniu:  13‑03‑2024 11:03:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dawid Wiercioch , w dniu:  13‑03‑2024 11:03:56
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2024 12:03:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie