Wójt Gminy


Wójt Gminy Ornontowice - Kazimierz Adamczyk

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

W drodze przeprowadzonych 16 listopada 2014 r. wyborów samorządowych, na stanowisko Wójta Gminy Ornontowice wybrany został Pan Kazimierz Adamczyk. Swoją funkcję pełni nieprzerwanie od 29 maja 1991 roku, kiedy to Uchwałą Nr II/4/91 Rady Gminy Ornontowice został wybrany na to stanowisko.


Przyjmowanie skarg i wniosków przez Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy!

W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje w każdą środę w godzinach od 14.00 do 16.00. Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejszy kontakt z Sekretariatem Urzędu Gminy (tel. 32 33-06-211) w celu zarezerwowania daty i godziny spotkania.
W razie nieobecności Wójta, skargi i wnioski przyjmuje Zastępca Wójta Gminy.
Codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy, skargi i wnioski przyjmowane są przez Naczelników Wydziałów oraz Kierowników/Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych i przekazywane w formie nakazanej przepisami prawa Wójtowi Gminy.


Zadania i uprawnienia Wójta Gminy wg Ustawy o samorządzie gminnym.

Zadania i uprawnienia wójta gminy określa Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (z późn. zmianami).

Art. 26 Ustawy mówi, że:
1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
2. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.
2a. Wójtem nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim.

Art. 26a uprawnia wójta gminy do powołania swoich zastępców: "Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę".

Artykuły 30-33 określają zadania wójta gminy:
1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta (prezydenta miasta) należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 31 stanowi, że wójt gminy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 31a i 31b mówi o zadaniach prezydenta dotyczących bezpieczeństwa i sytuacji zagrożenia:
Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia wójt gminy może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt gminy działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 33 z kolei mówi, że:
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy.
5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  16‑05‑2011 12:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Naczyńska
email: ewa.naczynska@ornontowice.pl tel.:32 3306218 fax: 32 3306214
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑06‑2017 09:11:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive