Elektroniczne doręczanie dokumentów


Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Gminy Ornontowice poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy SEKAP lub platformy ePUAP.

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Ornontowice za pomocą platformy SEKAP PeUP (Platforma Elektronicznych Usług Publicznych).

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej SEKAP https://www.sekap.pl wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta na Platformie Elektronicznych Usług Publicznych SEKAP.

Adres skrzynki podawczej SEKAP: /id/2196

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Ornontowice za pomocą systemu rządowego ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP http://epuap.gov.pl/ wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta na platformie ePUAP.
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /gwornontowice/skrytka

Wymagania dla dokumentów elektronicznych doręczanych do Urzędu Gminy Ornontowice:

 1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Ornontowice muszą być podpisane: profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo, w odniesieniu platformy SEKAP, niekwalifikowanycm podpisem elektronicznym
  CC SEKAP.

 2. Możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego istnieje od 9 czerwca 2011 r.. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl

Uwaga
Profil zaufany ePUAP jest darmowym, ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu. Można go uzyskać poprzez platformę ePUAP http://epuap.gov.pl/

 1. W przypadku braku podpisu elektronicznego wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia, w terminie do 7 dni, braków formalnych wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 2. Akceptowane formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS;

 • XLS, XLSX, CSV, TXT;

 • GIF, TIF, BMP, JPG,

 • PDF,

 • ZIP

 1. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 MB.


Urzędowe poświadczenie odbioru:

Po złożeniu dokumentu elektronicznego poprzez skrzynkę podawczą zostanie automatycznie przesłane na adres nadawcy urzędowe poświadczenie odbioru zwane dalej "poświadczeniem przedłożenia". Poświadczenie takie będzie zawierać:

 • pełną nazwę Urzędu,

 • datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego,

 • datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jednolity: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r., poz 971) pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

W przypadku gdy:

 • w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,

 • w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy - inny niż ogólny, o którym mowa w § 19

– przesyłki złożone w sposób, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wniesione nieskutecznie.


Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny:

Wniosek elektroniczny może zostać złożony na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (która jest elementem składowym systemów SEKAP lub ePUAP) poprzez konto nadawcy w systemie SEKAP/ePUAP). Listę wszystkich dostępnych formularzy elektronicznych, które można przesyłać do Urzędu Gminy Ornontowice poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można znaleźć w zakładce Załatw sprawę/Katalog usług.

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest elementem składowym systemów SEKAP oraz ePUAP, które to zapewniają otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru na konto nadawcy w systemie SEKAP/ePUAP.

Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  11‑09‑2015 08:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  11‑09‑2015 08:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑07‑2016 09:37:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie