Zakres działania i zadania gminy


Zakres działania i zadania gminy


Zakres zadań gminy określa ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity - DzU Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami. Rozdział 2 - Do zakresu działania gminy należą wszystkie niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Wypełnianie zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów prawa i uchwał rady gminy.

 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność(art. 2 ustawy). Zgodnie z art. 6 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują sprawy:
 2. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 3. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 4. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 5. lokalnego transportu zbiorowego,
 6. ochrony zdrowia,
 7. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 8. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 9. edukacji publicznej,
 10. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 11. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 12. targowisk i hal targowych,
 13. zieleni gminnej i zadrzewień,
 14. cmentarzy gminnych,
 15. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 16. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 17. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 18. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 19. promocji gminy,
 20. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 21. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów (art. 8. 1. ustawy). Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji (art. 8. 2. ustawy). Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego (art. 8. 2a. ustawy).

Informacja wytworzona przez:
Ewa Naczyńska , w dniu:  28‑11‑2008 10:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  28‑11‑2008 10:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2011 14:12:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie