Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – Regulamin PSZOK


1. W PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Ornontowice.

2.  W PSZOK przyjmowane są następujące frakcję odpadów komunalnych:

1) papier;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) bioodpady;

7) odpady niebezpieczne;

8) przeterminowane leki i chemikalia;

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki);

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) zużyte opony;

14) odpady budowlane i rozbiórkowe;

15) popiół i żużel paleniskowy.

Dla odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 2 ppkt 13 i 14, ustala się następujące limity:

1) zużyte opony  8 szt./rok/nieruchomość;

2) odpady budowlane i rozbiórkowe – nie więcej niż 1m³/rok/nieruchomość.

3. Przekazujący odpady, po wjeździe na teren PSZOK, powinien zgłosić się do pracownika obsługującego obiekt w celu podania numeru identyfikacyjnego nieruchomości oraz ustalenia miejsca rozładunku poszczególnych odpadów.

Pracownik PSZOK dokonuje przyjęcia odpadów po ich wcześniejszym sprawdzeniu. Przekazujący odpady zobowiązany jest do ich samodzielnego rozładunku w miejscach wskazanych przez pracownika PSZOK.

4. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadów:

1) innych niż wymienione w pkt 2 oraz w ilościach przekraczających ilości wymienione w pkt 2,

2) niebezpiecznych niezawierających informacji o rodzaju odpadu niebezpiecznego,

3) w przypadku odmowy podania przez przekazującego odpady numeru identyfikacyjnego nieruchomości lub podania niewłaściwego numeru identyfikacyjnego nieruchomości.

5. Dni oraz godziny świadczenia usług przez PSZOK będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ornontowice oraz na stronie internetowej Urzędu.

Wyjaśnienia:

Regulamin PSZOK stanowi Rozdział 4 Uchwały nr XX/177/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer identyfikacyjny nieruchomości jest to numer przypisany do danej nieruchomości, nadany podczas wprowadzania deklaracji o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi do systemu. Numer ten znajduje się na informacji o przyjęciu deklaracji lub na zawiadomieniu o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja wytworzona przez:
Beata Tlołka , w dniu:  15‑01‑2020 16:37:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Naczyńska
email: ewa.naczynska@ornontowice.pl tel.:32 3306218 fax: 32 3306214
, w dniu:  15‑01‑2020 16:37:04
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2020 09:34:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive