Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - okręg nr 73 - 21 kwietnia 2013 r.


W dniu 19 lutego 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydał Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 73.

W związku z powyższym informujemy:

  • Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 21 kwietnia 2013 r. na obszarze okręgu wyborczego nr 73 obejmującego miasta i gminy powiatów mikołowskiego, rybnickiego oraz miasta na prawach powiatu - Rybnik.
  • Organem właściwym dla przeprowadzenia wyborów jest powołana przez Państwową Komisję Wyborczą, Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Katowicach ul. Jagiellońska 25 (Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, pok. nr 155).
  • Wybory zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
  • Głosowanie zostanie przeprowadzone w obwodach głosowania utworzonych zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.).
  • Zgodnie z art. 173 Kodeksu, okręgowa komisja wyborcza powołuje, w trybie i na zasadach określonych przez Państwową Komisję Wyborczą, pełnomocników do wypełniania zadań, przewidzianych w kodeksie. Pełnomocnikiem z ramienia Gminy Ornontowice jest Pani Joanna Jeleń.
  • W znacznej części proces przygotowania i przeprowadzenia wyborów wspomagany jest przez system informatyczny Krajowego Biura Wyborczego - "Platforma Wyborcza".
  • Ustalenie wyników wyborów w okręgu wyborczym nastąpi w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach.

INFORMUJEMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY:

TERMIN I MIEJSCE WYBORÓW:

1. Termin wyborów - dzień 21 kwietnia 2013 r. w godzinach 7.oo - 21.oo

2. Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 i Nr 2 mieścić się będą w w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, przy ul. Zwycięstwa 26.

3. Oba lokale wyborcze przystosowane będą do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

SPISY WYBORCÓW:

1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania wpisuje się do spisu wyborców.

2. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

3. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów (tj. od 1 kwietnia do 13 kwietnia 2013 roku) każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

4. Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a pokój 309, II piętro w godzinach pracy Urzędu.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH:

1. Zgłoszenia kandydatów do prac w OKW odbywają się poprzez pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby upoważnione przez pełnomocników.

2. Zgłoszeń należy dokonywać w Urzędzie Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a pokój 309, II piętro, w godzinach pracy Urzędu - do dnia 29 marca 2013 roku.

WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI:

1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem lub innym upoważnionym pracownikiem.

3. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika należy złożyć do dnia 11 kwietnia 2013 roku do Urzędu Gminy - pokój 309, II piętro.

4. Akt pełnomocnictwa sporządzany jest w miejscu zamieszkania bądź innym miejscu na obszarze gminy.

5. Wyborca ma prawo do cofnięcia aktu pełnomocnictwa najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (tj. do dnia 19.04.2013 r.).

6. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie, na wniosek wyborcy złożony ustnie, pisemnie, telefaksem, elektronicznie do dnia 2 kwietnia marca 2013 r. (pokój 309, II piętro, tel. 32 33-06-223).

7. Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania, sporządzonych w alfabecie Braille'a, wydawanych wyborcom niepełnosprawnym na żądanie - wniosek o wydanie należy złożyć do dnia 7 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy, pokój 309, II piętro.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie Kodeksu wyborczego oraz Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacji na temat przygotowania i przebiegu wyborów uzupełniających do Senatu w Gminie Ornontowice udzielają pracownicy Urzędu:

  • Ewelina Forysz (pokój nr 309, tel. (32) 33-06-223);
  • Joanna Jeleń (pokój nr 209, tel. (32) 33-06-217)

w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek, wtorek i czwartek: 7.oo-15.oo; środa: 7.oo-17.oo; piątek: 7.oo-13.oo) .

SPIS OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA:

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.), Wójt Gminy Ornontowice zawiadamia, że w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013r. od dnia 2 kwietnia 2013r. spis osób uprawnionych do głosowania jest udostępniany na pisemny wniosek do wglądu w biurze ewidencji ludności (pokój nr 309, II piętro) w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00.-15.00, środa od 7.00 -17.00, piątek od 7.00-13.00.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2013 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach uzupełniających do senatu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 73

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wójt Gminy podaje do wiadomości wyborców składy osobowe komisji oraz pełnione w niej funkcje

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ornontowice z dnia 12 marca 2013r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2013 r. o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2013 r. o okręgu wyborczym nr 73 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, w wyborach uzupełniających do Senatu RP

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Szołtysek
email: aleksandra.szoltysek@ornontowice.pl tel.:32 3306229 fax: 32 3306214
, w dniu:  28‑02‑2013 14:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Szołtysek
email: aleksandra.szoltysek@ornontowice.pl tel.:32 3306229 fax: 32 3306214
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
22‑04‑2013 10:09:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive