Zakład Gospodarki Zasobami Gminy (z dniem 30.06.2019r. jednostka została zlikwidowana)


Nazwa
  Zakład Gospodarki Zasobami Gminy
Kontakt 43-178 Ornontowice ul. Zwycięstwa 26a
tel/fax. (+48 32) 235-45-45
Forma
prawna/organizacyjna
jednostka budżetowa
BIP: www.zgzg.ornontowice.pl
e-mail: zgzg@op.pl
Godziny pracy pon., wt., czw.:7:00-15:00;
śr.:7:00-17:00; pt.: 7:00-13:00
   

Kierownictwo:

 1. Dyrektor - Ewa Kurzik
  od dnia: 1 listopada 2018 r.
 

Informacje

W związku z podjętą Uchwałą nr V/45/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Zakład Gospodarki Zasobami Gminy, z dniem 30.06.2019 r. jednostka została zlikwidowana, a z dniem 01.07.2019 r. pozostałe po likwidacji należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejął Urząd Gminy Ornontowice.

 

Do zadań statutowych Zakładu wchodzą zadania Gminy Ornontowice w zakresie gospodarki lokalowej i komunalnej, w tym:

 • zarządzanie zasobami mieszkaniowymi,
 • prowadzenie remontów zasobów mieszkaniowych,
 • kierowanie realizacją polityki mieszkaniowej Gminy.

Działania Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy skupione są na administrowaniu zasobem mieszkaniowym gminy, nadzorowaniu remontów oraz przeglądów, zapewniających należyte utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych.

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy jako jednostka budżetowa Gminy Ornontowice powstał 1.09.1998r. Do jego zadań należy głównie zarządzanie zasobami mieszkalnymi wraz z kierowaniem realizacją polityki mieszkaniowej gminy. Początkowo Zakład administrował 375 mieszkań (216 przy ul. Akacjowej, 159 przy ul. Żabik). Uchwała Rady Gminy Ornontowice z 9 sierpnia 2001r. umożliwiła najemcom zakup mieszkań z określoną bonifikatą. Z chwilą wykupu pierwszego mieszkania zaczęły powstawać Wspólnoty Mieszkaniowe. Obecnie ok. 50% zasobów mieszkaniowych zostało już sprzedane a połowa mieszkań w dalszym ciągu czeka na wykup.

Zakład oprócz administrowania zasobów mieszkaniowych zajmuje się nadzorowaniem remontów oraz terminowym, wynikającym z przepisów prawa budowlanego, prowadzeniu przeglądów, które zapewniają należyte utrzymanie zasobów mieszkaniowych przy ulicy Żabik 9, 11, 13. W przypadku zasobów na osiedlu przy ulicy Akacjowej działania skupione są na kontroli wpłat przez najemców oraz bieżącym przekazywaniu środków finansowych, jako jeden ze współwłaścicieli 11 Wspólnot Mieszkaniowych, na konta eksploatacyjne i remontowe.

Pracą Zakładu kieruje powołany przez Wójta Gminy Dyrektor. Odpowiada on za całokształt działalności, dobór pracowników oraz powierzony majątek. Strukturę organizacyjną Zakładu, szczegółowy zakres działań, podział czynności i odpowiedzialności pracowników określa Regulamin Organizacyjny.

Majątek Zakładu stanowi własność Gminy Ornontowice, który został przekazany przez Zarząd Gminy w administrowanie. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. Źródłem przychodu są czynsze i opłaty związane z wynajmem lokali, dochody ze sprzedaży usług oraz inne wpływy. Przychody przekazywane są do budżetu Gminy, z którego pokrywane są na bieżąco wydatki Zakładu.

Siedziba Zakładu mieści się przy ul. Zwycięstwa 26a (tel. 32 235-45-45).

Uwaga!

Z dniem 31 grudnia 2015 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr XII/90/15 z dnia 30.09.2015 r., jednostka budżetowa pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu, Promocji i Rekreacji w Ornontowicach uległa likwidacji.

Zadania wykonywane dotąd przez w/w jednostkę przejął Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach.

Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji, w tym utrzymuje tereny sportowe i rekreacyjne oraz urządzenia i obiekty sportowe.

Do podstawowych zadań jednostki należy w szczególności:

 • gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym, w głównej mierze prowadzenie działalności eksploatacyjno - remontowej, dbanie o należytą eksploatację i modernizację obiektów, jak i znajdującego się w nich wyposażenia, udostępnianie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

 • organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych;

 • rozwijanie i pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy;

 • tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;

 • współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wychowania fizycznego;

 • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami, dla których działalność w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki jest działalnością statutową;

 • tworzenie odpowiednich warunków prawno-ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w szczególności do uprawiania masowego sportu i wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym, cyklicznym i okolicznościowym;

 • zapewnianie bezpiecznych i prawidłowych warunków przebiegu organizowanych imprez;

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej;

Do zadań jednostki należy także promocja Gminy w zakresie jej walorów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych poprzez:

 • organizowanie i współorganizowanie imprez mających na celu rozpowszechnienie i prezentację dorobku Gminy,

 • współpracę z innymi jednostkami lub osobami fizycznymi przy organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych w Gminie,

 • opracowanie rocznego kalendarza uroczystości o charakterze promocyjno-sportowym Gminy,

 • współpracę z odpowiednimi Komisjami Rady Gminy,

 • prowadzenie zleconych przez organy Gminy spraw dotyczących polityki informacyjnej oraz przygotowywanie informacji do publikacji w mediach i na stronach internetowych,

 • inspirowanie i rozpowszechnianie form aktywności fizycznej.

Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29.02.2019r.

28‑02‑2019 17:00:55

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  25‑11‑2008 12:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  25‑11‑2008 12:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑07‑2019 14:26:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie